Strategisk pædagogisk lederskab

Vidensbaseret ledelse

Det nye læringssyn forudsætter, at der fremover skal være langt mere fokus på at udvikle den enkelte skoles pædagogik, så alle elever lærer mere end de gør i dag, og således at betydningen af elevernes sociale baggrund mindskes. Samtidig skal skolen inkludere væsentligt flere elever i normalundervisningen end tidligere. Dette stiller store krav til den enkelte skoleleder.

Det samme gør sig gældende på dagtilbudsområdet. Her er der fokus på børns trivsel og læring. Og også her tages der udgangspunkt i den enkelte. Fundamentet til en god skoletid lægges i dagtilbud. Her er opgaven – lige som i skolen – at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle børn. Lederen er således sat på opgaven at ”lede børns præstationer”.

På erhvervs- og gymnasieskoleområdet er udfordringerne de samme. Her er der også krav om maksimal læring og trivsel.

Både i skolen såvel som i dagtilbud spiller forældrene en uhyre vigtig rolle i disse bestræbelser.

”Professionelle Læringsfællesskaber” tilbyder kursusforløb, som er rettet både mod skoleledere og ledere i dagtilbud, ledere på erhvervsskoler og gymnasier – ledere med ansvar for den pædagogiske udvikling. Kursusforløbene skræddersyes, så der tages udgangspunkt i dit personlige lederskab og den konkrete ledelsesopgave.

Vi bygger på filosofien om at den, der vil gøre en forskel, skal forstå sine omgivelser, sig selv og skal vide, hvad der skaber resultater. Vi bygger således vore kursusforløb op på et evidensinformeret grundlag.

Modul 1

Hvor er jeg?

I fællesskab foretager vi en analyse og kortlægning af din ledelsessituation. Afsættet tages  både i dit personlige lederskab og den ledelsesopgave, du står midt i. Herunder inddrages også et fokus på de relationer, du er en del af, herunder medarbejdere, elever, børn, forældre og andre aktører. Det er måske den proces, der er sværest af alle, og den vi sommetider springer over, men i Prolf.´s filosofi, er det den allervigtigste. Analysen og kortlægningen skal sikre, at de beslutninger vi træffer, har den rigtige effekt hos både medarbejdere og elever.

Du sidder som leder med nøglen til de forandringer, du ønsker skal ske. Og i det øjeblik, du finder den nøgle, der giver adgang til at se dig selv i  – og med – de relationer, der er på spil, står ved egne ambitioner og visioner, er modig, ærlig og klar i sin kommunikation, vil forandringen ske  – ikke af sig selv – men på et mere autentisk niveau, som giver tryghed i forandringen for medarbejderne.

Forud for første kursusdag afholdes der en individuel coachingsamtale med hver deltager, hvor vi afdækker de målsætninger, som den enkelte leder har med kurset. Med afsæt i denne afklaring taler vi os frem til, hvilke udfordringer der ligger i at nå frem til målet, ligesom vi også søger efter de muligheder, der er, for at komme helt i land med det respektive mål. Hos Prolf slipper vi ikke projektet, før det er gennemført jf målafklaringen. Du kan som kursist således regne med, at det vi aftaler, er det vi gør. Efter endt kursusforløb afholdes en afsluttende individuel samtale, hvor vi samler op og evaluerer på processen og indfrielsen af mål og evt. sætter nye mål. Der vil naturligvis være mulighed for at få sparring hele vejen igennem kurset og processen. Vores erfaring er, at ledere, der kontinuerligt får sparring/coaching på sit lederskab, skaber de bedste og mest vedholdende resultater.

Modul 2

Hvor skal vi hen?

Viden om, hvad der virker! Evidens for resultater på børns/elevers trivsel og læring. Vidensbaseret ledelse vil træne deltagerne i at analysere og fortolke data fra egen institution og omsætte eksisterende forskningsresultater til indsatser i egen institution.

Vi er besiddelse af mange data omhandlende børn/elever. Data, der ikke altid er blevet brugt aktivt i arbejdet med det enkelte barn, den enkelte elev. Vi sætter fokus på analyse af egne data og på, hvordan vi bruger disse data til at sætte nye mål. Du vil opnå at fremstå som en tydelig leder med klart formulerede mål. Vi arbejder således med at fastlægge en personlig strategisk vision for skolens udvikling.

Modul 3

Hvordan kommer vi derhen?

Ledelsesmæssige tiltag, for at påvirke børns/elevers trivsel og læring gennem udvikling af organisationen.

Vi tror på, at der er behov for at styrke samarbejdet i team for at løfte den opgave der hedder, at skabe mest mulig læring for den enkelte elev. Vores fokus i team ender tit i logistiske opgaver i forhold til at skabe et undervisningsforløb. Hvordan kan vi som ledere støtte team i at tage udgangspunkt i læringen for den enkelte elev, som vi så kan bygget et undervisningsforløb op omkring.

Vi udfordrer tanken om at flytte teamsamarbejdet til nye højder, og tager udgangspunkt i målet om at skabe Professionelle Læringsfællesskaber, der kan danne kimen til at nå de ønskede mål.

Modul 4

Det personlige lederskab!

Forstå dig selv i lederrollen. Forstå betydningen af personlige værdier, motivation, relationer, magt, samt evnen til at kunne reflektere over egen ledelsespraksis.

Vi vil derfor hele tiden tage udgangspunkt i eget personligt lederskab ved hver kursusgang. Det essentielle i forandringen er, at lederen fastholder sit fokus, er parat til at ”kill some darlings” og tage ansvarsfulde ærlige valg, selv om de kan virke svære og uoverskuelige. Det støtter vi dig i hos Prolf. Vi støtter og træner dig i at forblive nærværende, autentisk og ærlig i din kommunikation og handlinger.

Modul 5

Implementering i egen organisation!

Værktøjer til at nå målene. (Lemniskaten)

Coaching, sparring

Skærmbillede 2015-05-21 kl. 13.21.58

Undervisning-/læringsforløb

Kursusforløbene indeholder en blanding af forelæsninger, cases, øvelser, gruppedrøftelser, netværksaktiviteter, coaching og aktionslæringsforløb. Alt koblet til ledelsesudfordringer i egen praksis. Der inddrages ad hoc gæsteforelæsere i form af bl.a. institutions-/skoleledere, der har udviklet nye løsninger på pædagogiske udfordringer.

Tid, sted & pris

Kursusforløbet omfatter 8 undervisningsdage – herunder en introduktionsdag, 6 undervisningsdage samt en ”exitdag”. Første kursusforløb starter i september 2015 og afsluttes i marts 2016. Der dannes netværksgrupper fra start og der er indlagt 5 antal netværksdage, hvor grupperne selv tage ansvar for indhold og struktur. Netværksmøderne starter i fælleskab med en konsulent fra ProLF.

Vi tilrettelægger holdene eksklusivt med max. 15 deltagere pr. hold, så konsulenterne kan være tæt på den enkelte leder og organisations udvikling.

Der vil være kaffe, the og morgenbrød, samt frokost. Undervejs er der vand og frugt til rådighed.

Undervisning finder sted i ”Stjerneskibet”, Havnegade 29, 5000 Odense

Kursusforløbet udløser 10 etcs point.

Pris: 16.900 kr.